BYGGET FOR STORE BARN: 3-6 ÅR

Det er en felles garderobe i bygget og man er felles morgen og
ettermiddag. Midt på dagen er det basetid.

Fellestid – barna velger lekerom, kl 0645-930, 1530-17
Basetid 930-1530

Basetiden starter med samling kl 930 og deretter har man pedagogiske opplegg i basen; som turer, måltider og ulike aktiviteter ute og inne. Basene er aldersinndelt med fast personale tilknyttet hver base. Barna på samme alder blir godt kjent og kan utvikle gode vennskap, bli trygge på hverandre og godt sammensveiset. Basene deler seg ofte opp i mindre grupper, for å få ro og mer nærhet mellom voksne og barn. Basene bruker lekerommene i basetida og bytter på å bruke de ulike rommene, alt etter planer og opplegg. Slik sikrervi oss at hvert barn vil få brukt alle rommene i barnehagen og får en allsidig utvikling.

Vi samarbeider også på tvers av basene.

LEKEROMMENE: Eks på lekerom: klosserom,
gymsal, formingsrom, Thorbjørn Egner rom, bilrom

SMÅBARNSBYGGET 0-3 ÅR

1 og 2 åringene holder til i eget småbarnsbygg tilpasset de aller minste behov for god tumleplass. De to basene bruker hver sin side av bygget med egne garderober. Her er det en rolig dagsrytme tilpasset hver enkelt barns behov. På småbarnsbygget har vi fokus på trygghet, varme relasjoner mellom barn og ansatte, tett og nær dialog med foresatte.

Her kan du lese mer om foreldreaktiv tilvenning på 0-3 års bygget.

Meny